Kodukord

Lastekodu on meie ühine kodu. Selleks, et kõik tunneksid ennast siin hästi, pean täitma järgmiseid nõudeid:

 1. Pean kinni lastekodu päevarežiimist ja oma pere/rühma kodukorrast.
 2. Koristan ise oma toa, hoian korras isiklikud asjad, osalen rühma ja kogu lastekodu ruumide koristamisel.
 3. Korrastan ise enda riided, hoian neid ettenähtud kohas. Lastekodust lahkudes (kooli või külla minnes ) jälgin et minu välimus oleks korrektne.
 4. Enda toidunõud pesen ise.
 5. Hoian puhtana ja aitan korrastada territooriumi
 6. Õues mängin palli ainult selleks ettenähtud alal või siis hoonetest  ja teedest eemal.
 7. Siseruumides kannan susse/vahetusjalatseid
 8. Hoian oma tervist ja olen karske eluviisiga:

                              ei tarvita alkoholi

                              ei tarvita narkootikume

                              ei suitseta

 1. Tean, et lõhkumine ei ole väärikas tegu.
 2. Lõhutust (olgu juhuslikust või tahtlikust) teatan koheselt kasvatajale.
 3. Kasutan säästlikult vett ja elektrit.
 4. Mitmesuguste õnnetuste ja vigastuste vältimiseks täidan ohutustehnika nõudeid
 5.  Ma ei tee teistele kunagi seda, mida ma ei soovi, et mulle tehakse.
 6. On loomulik, et meie ühises kodus ei ole kohta tülile ja naaklemisele, vaid siin valitseb sõbralik vaim; suuremad ei kiusa väiksemaid ja väiksemad suuremaid.
 7. Arvestan ja austan teiste soove õppida ning viibida üksi.
 8. Muusikat kuulan oma toas nii, et see ei sega teisi peres elavaid lapsi ega teistes majades elavaid elanikke.
 9. Lastekodust lahkumiseks (linna-,külla-, peoleminek jne.) saan loa oma pere/rühma kasvatajalt.
 10. Eriloaga (kasvataja) võib väljas olla kauem ainult reedeti, laupäeviti ja koolivaheaegadel.
 11. Kui soovin minna mõne sõbra/tuttava juurde ööseks või mitmeks päevaks, peab selleks olema kasvataja ja sõbra/tuttava vanemate nõusolek ning teavitan ka juhatajat. Kasvatajale tuleb öelda täpne aadress ja telefoni number.
 12. Lastekodusse tulen tagasi kella 19.30 , kui olen saanud kasvatajalt eriloa siis tulen koju kindlaks lepitud kellaajal, kusjuures olen talle eelnevalt teatanud kus olen ja kellega olen. Sõprade juurde minnes teatan nende aadressi ja telefoni numbri.
 13. Sõpru kutsun külla ainult kasvataja ja teiste pereliikmete nõusolekul.
 14. Olen teadlik sellest, et kui meie ruumides rikuvad korda minu külalised, siis olen süüdi ka mina ise ja vastutan nende tegude eest.
 15. Teistesse peredesse/rühmadesse lähen oma kasvataja loal külla ainult siis, kui teise pere/rühma liikmed seda soovivad ja nende kasvatajad lubavad.
 16. Teises peres/rühmas külas olles austan selle pere/rühma tavasid ja korda.
 17. Külalised saadan ära/lahkun teisest perest/rühmast hiljemalt 19.30.
 18. Teise lapse tuppa minnes koputan alati enne ukse avamist.
 19. Toa elaniku loata ei sisene tema tuppa ega kasuta tema isiklikke esemeid.
 20. Suhtlemisel lähtun järgmistest viisakusreeglitest:

v  Püüan esmakohtumisel tervitada esimesena.

v  Vesteldes vaatan alati inimesel otsa ega hoia käsi taskutes.

v  Ei kasuta ebaviisakaid sõnu ja labaseid väljendeid.

v  Ei pea mõttetuid vaidlusi ega püüa teisi alandada.

v  Ei ela oma tujukust teiste peal välja (vaid pöördun abi saamiseks sotsiaaltöötaja või kasvataja poole).

v  Arvestan ka teiste soovide ja arvamustega.

v  Julgen tunnistada oma vigu ja eksimusi.

v  Püüan olla mitte üleolev.

v  Olen teadlik, et kui pöördumine teise inimese poole on ebaviisakas, siis ta ei peagi minu pöördumisele reageerima.

v  Tekkinud erimeelsused püüan lahendada koheselt ja ilma vägivallata.

 1. Kooliülesanded, enese- ja ruumide korrastustööd lõpetan enne öörahu algust.
 2. Õppetöös tekkinud puudulike hinnete korral teatan sellest kasvatajale ning püüan võimalikult kiiresti hinded parandada.
 3. Öörahu saabudes viibin ainult oma toas või tädi loal söögitoas.
 4. Helistamiseks küsin luba kasvatajalt
 5. Olen teadlik, et taskuraha saavad koolilapsed. Järgmiste eksimuste korral võidakse mind taskurahast ilma jätta või vähendada taskuraha hulka:

Alkoholi tarbimine

Koolist põhjuseta puudumine

Kaaslasele tahtlikult haiget tegemine (nii füüsiliselt kui ka vaimselt)

Varastamine

Oma koolivahendite või lastekodu vara tahtlik rikkumine või hävitamine

Ebatsensuursete väljendite kasutamine, kaaslaste ja kasvatajate solvamine

Loata lastekodust lahkumine ja hulkumine

 1. Minu eksimuste korral võib kasvataja rakendada ka teisi karistusi (koduarest, teatud hüvedest ilmajätmine – keeld sõbrale külla minna, arvuti keeld jne.)
 2. Kui olen oma tegude või käitumisega teeninud preemia, siis tean, et preemia võib olla väikene ( kiitus, tunnustus jne.) või ka päris suur (suurem taskuraha, preemiareis, üritusest osavõtt, jne.)
 3. Kui kõik tundub olevat halvasti, siis tean, et leian abi ja lohutust kasvataja või usalduskasvataja käest. Alati on valmis mind ära kuulama juhataja, valla sotsiaaltöötaja või maavalitsuse lastekaitse töötaja. Õigeid vastuseid kõigile küsimustele teab aga kindlasti õiguskantsler.